STATUTEN 

KONINKLIJKE VERDEDIGINGSHOND VZW

 

 

Statuten

 

Tijdens de Algemene Vergadering  op, maandag, 06 januari 2020   waarop twee derde van de leden of  vertegenwoordigde leden, aanwezig was, werd met eenparigheid van stemmen beslist tot volgende statutenwijziging:

 

Naam – zetel – doel – duur

I.   Leden

II. Raad van Bestuur

III. Algemene Vergadering & rekeningen en begrotingen

IV. Ontbindingen en vereffening

I. Naam-zetel-doel-duur

 

Art.1 De vereniging draagt de naam:  Koninklijke Verdedigingshond Wetteren,  vereniging zonder winstoogmerk, afgekort vzw.

 

Art.2 De maatschappelijke zetel is gevestigd  in het Vlaams Gewest, ten huize van de Koninklijke Verdedigingshond Wetteren VZW, Giezeveld 40,                    9230    Wetteren, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement  Dendermonde.

Art.3 De vereniging heeft tot belangloos doel: aan de hand van een (of meer)  beschikbare opleidingsvormen, erkend en gereglementeerd  door de              Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus VZW, honden opleiden tot competitieve of recreatieve deelnemers die door hun sociabiliteit                      perfect kunnen functioneren binnen de maatschappij en binnen het gezin.  De vereniging zal daartoe hondenliefhebbers verenigen, trainingen            houden, wedstrijden   inrichten, voorlichting en informatie verstrekken en de nodige handelsdaden stellen.

Art.4  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

II. Leden

 

Art.5  Het minimum aantal leden bedraagt drie.

Art.6  a. Effectieve leden.

           Ieder “kandidaat – effectief  lid”, dient zijn kandidatuur schriftelijk te richten naar het Bestuur, die de kandidaturen naar een aantal objectieve             criteria zal beoordelen.

           Nieuw werkende leden worden dus aangenomen bij besluit van het Bestuur.

           Hierbij wordt gestreefd naar een numeriek evenwicht tussen de bestaande disciplines. 

 

           b. Toegetreden leden

           Toegetreden leden zijn leden zoals vernoemd in de WVV van 04.04.2019 – deel 3 –boek 9 – tit.1 –Hfdst. 2 – art. 9:3 § 2 –

           Zij kunnen deelnemen aan de activiteiten van de  vereniging, maar hebben geen stemrecht binnen de Algemene Vergadering. Zij dienen                       jaarlijks de ledenbijdrage van toegetreden leden te voldoen.

           Toegetreden leden dienen stipt het reglement van inwendige orde op te volgen. Zoniet zijn zij vatbaar voor de ordemaatregelen die in dit                     reglement van inwendige orde zijn voorzien.

 

Art.7    Het maximum lidgeld voor werkende- en toegetreden  leden bedraagt 500 euro

Art.8    a. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Dit ontslag gebeurt enkel door middel  van een aangetekende zending gericht aan het                  Bestuur.

            b. Elk lid dat zijn jaarlijkse bijdrage voor 01 maart van het lopend jaar niet heeft betaald, wordt geacht als ontslagnemend en verliest alle                        rechten als lid.

Art.9    a. Een lid dat de goede werking van de vereniging in het gedrang brengt kan:

             1.… een blaam krijgen

 

             2.… een tijdelijke schorsing oplopen, gaande van twee weken tot zes maand. Deze maatregel wordt uitgesproken door  het Bestuur en met                  een aangetekende zending aan de betrokkene bekend gemaakt. De betrokkene wordt uitgenodigd op de vergadering waar de strafmaat                      wordt vastgelegd en heeft het recht zich te verdedigen.

 

            3.… door de Algemene Vergadering met een minimum van 2/3 der aanwezige stemmen worden uitgesloten.  De betrokkene wordt op deze                  vergadering uitgenodigd en mag er zijn  verdediging voordragen.  Hij wordt binnen de tien dagen na deze vergadering met een aangetekende              zending van de beslissing op de hoogte gebracht.

 

            b.Elk ontslagnemend of uitgesloten lid mag geen aandeel opeisen in de bezittingen van de vereniging. Schenkingen of lidgelden kunnen niet                teruggevorderd worden. Het eigendomsrecht van het persoonlijk bezit dat binnen de infrastructuur van de vereniging verblijft, dient bij                        ontslag  of   uitsluiting schriftelijk te worden bewezen. 

 

III. HET BESTUUR

 

Art.10  a. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Het Bestuur wordt  benoemd door de Algemene Vergadering.  Het bestaat uit                     minimum drie  en maximum twaalf leden die drie jaar na hun aanstelling worden herkozen.

              Voor de eerste periode na deze statutenwijziging geldt de volgende regeling:

              °  Na twee jaar (01.02.2022) de jongste helft van de bestuurders.

              °  Na drie jaar (01.02.2023) de oudste helft van het bestuur.

              °  Bij oneven samenstelling wordt afgerond naar onder.

              °  Daarna geldt telkens een periode van drie jaar.           

              b.Ieder effectief  lid kan zich kandidaat stellen.

 

Art.11  Het Bestuur  kiest uit zijn leden een voorzitter, drie of meer ondervoorzitters (één voor elke africhtingsdiscipline. Op heden: Mondioring –                     Belgische ring en Obedienceprogramma - een secretaris, een schatbewaarder en drie technisch Bestuurders. Bijkomende functies die door                 de Raad van Bestuur voor de goede werking worden nodig geacht, kunnen eveneens opgericht en toegewezen worden. Eenzelfde                                   bestuurder  kan meerdere mandaten bekleden.

             De voorzitter kan echter niet gelijktijdig het mandaat van schatbewaarder of secretaris bekleden.

 

Art.12  In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopig Bestuurder door de Raad van Bestuur aangesteld. Hij voltooit het mandaat                   van die bestuurder die hij vervangt. Bij de eerstvolgende Algemene Vergadering bevestigt deze laatste de vervanging.

 

            Indien door omstandigheden het minimum van drie bestuurders niet meer wordt bereikt, voltooien de ontslagnemende Bestuurders hun                    taak naar best vermogen, en dit tot wanneer hun plaats door een nieuwe kandidaat is ingenomen. Indien er binnen de drie maand geen                      vervangers kunnen worden aangesteld,  dient de procedure tot vrijwillige ontbinding te worden ingezet door de twee laatste bestuurders.

 

Art.13 a. De secretaris verzamelt maandelijks de agendapunten voor de vergadering van het  Bestuur. De agendapunten worden minimum veertien              dagen voor de vergadering aan de secretaris toegestuurd. Na goedkeuring van de Voorzitter wordt de uitnodiging door de Secretaris                              minimum één week voor de vergadering aan de Bestuurders toegestuurd.

            De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen.

            Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.              

            b.Bij iedere vergadering maakt de secretaris notulen op, die, na goedkeuring van het Bestuur, door de voorzitter en de secretaris worden                      ondertekend. Ieder lid van het Bestuur mag op vraag de  notulen eveneens ondertekenen. Een lid van het Bestuur kan op vraag zijn                                individueel standpunt in de notulen laten noteren.

            c.Hoogdringende zaken kunnen door de Voorzitter, Secretaris of Schatbewaarder schriftelijk aan het Bestuur worden voorgelegd (ook                            elektronisch). In dit geval dient, bij eenparigheid van stemmen het Bestuur niet fysiek samen te komen.

 

           d.De secretaris is verantwoordelijk voor het aanvullen van het UBO (Ultimate Beneficial Owner) Alle bestuursleden worden in dit UBO                             vermeldt. Hij legt eveneens de  ledenlijst aan, zorgt voor de noodzakelijke mededelingen aan het BS, en  de inschrijving  in het                                         rechtspersonenregister.

           e.De technisch bestuurders zorgen voor de geleidelijke opbouw en het minimaal onderhoud van de infrastructuur. Zij stellen daartoe in                         overleg met de schatbewaarder een jaarplan op dat aan het Bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd. Dit plan wordt eveneens aan de                       Algemene Vergadering voorgesteld.  Zij zorgen ervoor dat iedere discipline over een minimum van vereist materiaal beschikt en dat de                         middelen proportioneel  worden verdeeld.

                              

          f. Een lid van het Bestuur dat drie opeenvolgende vergaderingen niet bijwoont zonder gegronde reden, wordt als ontslagnemend beschouwd.              Hij wordt daarvan met een aangetekende zending op de hoogte gebracht. Dit ontslag wordt bij de eerstkomende Algemene Vergadering door              deze laatste bevestigd.

 

          g. Elke bestuurder is tegenover de VZW verplicht om zijn taak behoorlijk te vervullen. Zij zijn conform het WVV van 04.04.2019 Tit. 6 – art. 2:56,              aansprakelijk voor fouten begaan in de uitvoering van hun opdracht. Zij zijn echter slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of                              gedragingen die zich buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde                              omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. De aansprakelijkheid wordt bij lichte fout of onachtzaamheid van de                            Bestuurder  beperkt tot de bedragen vermeld in het WVV van 04.04.2019, Ttit. 6, art. 2: 57.

          Bij een zware fout is de bestuurder onbeperkt verantwoordelijk.

          Een lid van het Bestuur dat zijn functie niet naar behoren uitoefent en daardoor de goede werking van de vereniging in het gedrang brengt,                  kan door de Algemene Ledenvergadering uit zijn functie worden ontheven. De procedure daartoe is gelijklopend met art. 9 a § 3 van deze                    statuten.

 

Art.14  a. Het Bestuur  bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Zij beoefenen hun                   mandaat als college.

             b. Het is bevoegd voor alle handelingen, met uitzondering van degene die door de Wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn                           voorbehouden.       

             c. Het bestuur kan zijn bevoegdheden gedeeltelijk of geheel overdragen aan één of meerdere van zijn leden.

             d. Het Bestuur vaardigt de huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

             e. Voor financiële handelingen is de schatbewaarder bij handtekening gevolmachtigd, in zoverre zij overeenkomen met de beslissingen van                   het Bestuur en de belangen van de vereniging. Hij brengt bij iedere vergadering financieel verslag uit en legt het kasdagboek voor. Hij stelt,                   in overleg met het Bestuur de begroting op. Hij stelt de jaarrekening op, legt ze ter nazicht voor aan de Commissarissen op en legt ze, max.                   30 dagen na de goedkeuring door Commissarissen en Algemene Vergadering,  jaarlijks neer bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.                   Hij  gaat in op de vraag van de diverse belastingdiensten en brengt het Bestuur van deze acties maandelijks op de hoogte.

             f. Wanneer een bestaande africhtingdiscipline door een beslissing van het Bestuur in zijn bestaan binnen de vereniging wordt bedreigd,                        heeft   elke ondervoorzitter een vetorecht.

 

 V. ALGEMENE VERGADERING & REKENINGEN EN BEGROTINGEN

 

Art.15 a. De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden, zoals bedoeld in art.6/a.

            Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur, of , indien  nodig door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.( idem art.13a)

            b. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor de wijziging van de statuten; de benoeming en de afzetting van de bestuurders, de                  benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting                aan de bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de ontbinding van de vereniging, de                            uitsluiting van een lid, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en voor alle gevallen waarin de statuten              dat vereisen. Voor de andere materies heeft de Algemene Vergadering een niet bindend adviesrecht.

            c. Elk aanwezig of afgevaardigd lid beschikt over één stem, er kan maar één volmacht meegegeven worden per afgevaardigd lid.

            d. Met uitzondering van de door de wet voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij de meerderheid der aanwezige leden. Bij                        staking van stemmen is de stem van de voorzitter bepalend.

            e. Indien het doel of het belang van de vereniging dit vereist, wordt de Algemene Vergadering schriftelijk, en minimum vijftien werkende                        dagen   voorafgaand aan de vergadering, bijeen geroepen. Bij gemotiveerde hoogdringendheid kan dit beperkt worden tot acht dagen. Zij                    wordt minstens één maal per jaar samen geroepen voor het goedkeuren van de rekeningen en de begroting.

            f. Twee commissarissen worden door de Algemene Vergadering aangeduid; zij zullen de begroting en rekeningen nazien en voor goedkeuring              ondertekenen. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.  

 

            g. Het Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen,  wanneer minstens één vijfde van de leden, bedoeld onder art.6/a                      daarom verzoekt.

            De oproeping moet, om geldig te zijn, ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris of twee leden van het Bestuur.

            De oproeping vermeldt dag, plaats, uur en agenda, die bepaald worden door het Bestuur. Punten die door 40% van de  effectieve leden                        schriftelijk worden voorgedragen moeten op de agenda geplaatst worden.

 

 

 Art.16 Tot wijzigingen van de statuten kan slechts worden overgegaan, indien de wijziging op de oproeping is vermeld en indien twee derden                          van de stemgerechtigde leden aanwezig is.    Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden samengeroepen, die

             een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

             De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering   plaatsvinden.

             Voor elke statutenwijziging is een twee derde meerderheid der aanwezige - of vertegenwoordigde leden vereist.                        

             Tot wijziging van het doel van de vereniging is vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist. (onthoudingen niet                       meegerekend) 

 

 V. ONTBINDING EN VEREFFENING

 

  Art.17  a. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of bij gebrek daaraan, de rechtbank, één of meer                                                   vereffenaars.

               b. In geval van ontbinding wordt de bestemming van de activa, na aanzuivering van de  passiva, overgedragen aan een vereniging die                             honden opleiden tot competitieve of recreatieve deelnemers en die door hun sociabiliteit perfect kunnen functioneren binnen de                                   maatschappij en binnen het gezin.

 

                 

Samenstelling van het Bestuur in alfabetische volgorde,

 

 Jacobs Nicole                                 penningmeester

Bloemstraat 17

9050   GENTBRUGGE

°03.12.1963

 

Pagalis Sotirios                               ondervoorzitter

Kazernestraat 73                            technisch bestuurder

9160    Lokeren                               financieel verantwoordelijke

°20.05.1971                                     kantineverantwoordelijke

 

Van Achter Karin                            ondervoorzitter

Boterhoekstraat 4                           financieel verantwoordelijke                   

9270   Laarne                                  kantineverantwoordelijke

21.07.1958

 

Van den Borre Guy                        technisch bestuurder

Kwatrechtsteenweg 152 A

9230    Wetteren

°02.09.1959

 

VanDriessche Willy                       secretaris

Begijnegat 8

9820   Merelbeke

23.06.1947

 

Van Haute Akis                               bestuurder

Meierij 52

9820  Merelbeke

16.01.1996

 

Willems Marc                                   voorzitter

Stationsstraat 32

9940 Evergem-Rieme

°28.11.1962